imunologické vyšetrenia

Parametre humorálnej imunity a sérové proteíny

AUTOPROTILÁTKY

Název parametru  Jednotky  Metoda  Hodnotenie 
Antinukleárne protilátky (ANA) Titer* NIF POZ/NEG
Autoprotilátky proti mitochondriám (AMA) Titer* NIF POZ/NEG
Autoprotilátky proti endomýziu (AEMA) Titer* NIF POZ/NEG
Autoprotilátky proti cytoplazme neutrofilov (ANCA) Titer* NIF POZ/NEG
Autoprotilátky proti orgánovo špecifickým antigénom ⌂ Titer* NIF POZ/NEG
Autoprotilátky proti dsDNA 0,1,2,3 EL SEMIKVANT**
Autoprotilátky proti nukleozómom 0,1,2,3 EL SEMIKVANT**
Autoprotilátky proti ENA Ro/SS-A 0,1,2,3 EL SEMIKVANT**
Autoprotilátky proti ENA La/SS-B 0,1,2,3 EL SEMIKVANT**
Autoprotilátky proti ENA Sm 0,1,2,3 EL SEMIKVANT**
Autoprotilátky proti ENA RNP 0,1,2,3 EL SEMIKVANT**
Autoprotilátky proti centroméram CENP B 0,1,2,3 EL SEMIKVANT**
Autoprotilátky proti ENA Scl70 0,1,2,3 EL SEMIKVANT**
Autoprotilátky proti ENA Jo-1 0,1,2,3 EL SEMIKVANT**
Autoprotilátky proti ENA PCNA - cyklínu 0,1,2,3 EL SEMIKVANT**
Autoprotilátky proti ENA Scl70 0,1,2,3 EL SEMIKVANT**
Autoprotilátky proti ribP - proteínu 0,1,2,3 EL SEMIKVANT**
Reumatoidné faktory RF U/ml TURB 0 – 80 ***

NIF – nepriama imunofluorecencia; */ titer na osobitné vyžiadanie
EL – dot-blot EuroLine; /**  SEMIKVANT - semikvantitatívne hodnotenie:
0 – negatívne; 1 – slabo, 2 – stredne, 3 – silno pozitívne;
ENA – extrahovateľné nukleárne antigény; /*** Referenčný interval; ⌂ Protilátky proti orgánovo špecifickým antigénom:
ASMA – proti hladkému svalu, ALKM – proti antigénom pečene a obličiek, ALMA – proti membránam hepatocytov,
AGBM – proti bazálnej membráne glomerulov, ALCP – proti peptidu z cytozolu hepatocytov. TURB – turbidimetria;

Potravinová intolerancia

Analyt Jednotky  Metóda  Referenčný interval dospelí
Protilátky proti tkanivovej transglutamináze anti-TTG IgA U/ml ELISA <10
Protilátky proti tkanivovej transglutamináze anti-TTG IgG U/ml ELISA <10
Protilátky proti  deamidovanému gliadínu IgG RU/ml ELISA <25
Histamínová intolerancia DAO U/ml ELISA >10 (nízka pravdepodobnosť výskytu histamínovej intolerancie)
Protilátky proti β-laktoglobulínu IgA Index pozitivity ELISA <1,0
Protilátky proti endomýziu IgA titer NIF NEG
Protilátky proti laktóze IgA, IgG Index pozitivity ELISA <1,0
Protilátky proti sóji IgA, IgG Index pozitivity ELISA <1,0
Protilátky proti kravskému mlieku IgA, IgG U/ml ELISA IgA <11, IgG <15

Alergie – špecifické IgE

Analyt Metóda  Hodnotenie
Potravinový strip EL 0, 1, 2, 3, 4, 5 /*
Atopický strip EL 0, 1, 2, 3, 4, 5 /*
Inhalačný strip EL 0, 1, 2, 3, 4, 5 /*
Jednotlivé alergény z výberu /** ELISA 0, 1, 2, 3, 4, 5 /*
Zmesi alergénov /** ELISA 0, 1, 2, 3, 4, 5 /*

EL - EuroLine
* - semikvantitatívne hodnotenie v triedach RAST (bližšie v Laboratórnej príručke)
** -  výber zo zoznamu okolo 600 alergénov a zmesí
http://www.dynex.cz/risa

Parametre bunkovej imunity

názov

označenie 

Základné CD znaky T a B lymfocytov
celkové T lymfocyty - relatívne

CD3

celkové T lymfocyty - absolútne
pomocné T lymfocyty - relatívne

CD4

pomocné T lymfocyty - absolútne
cytotoxické/supresorové T lymfocyty - relatívne

CD8

cytotoxické/supresorové T lymfocyty - absolútne
B lymfocyty - relatívne

CD19

B lymfocyty - absolútne

NK - bunky spontánnej cytotoxicity

Fenotyp CD3-/CD16+56+  - relatívne

NK

Fenotyp CD3-/CD16+56 + - absolútne

Aktivované T-lymfocyty

Fenotyp CD3+/HLA-DR +  - relatívne

CD3/HLA-DR

Fenotyp CD3+/HLA-DR +  - absolútne  

Test E-roziet

Test aktívnych  E-roziet  - relatívne Aktívne E-rozety
Test aktívnych  E-roziet  - absolútne  
Test  celkových   E-roziet  - relatívne Celkové E-rozety
Test  celkových   E-roziet  - absolútne  

Fagocytóza

Fagocytóza kvasiniek

Fagocytóza

Fagocytárny index

Kandidacídna aktivita

Test cídie

HLA- B27

HLA-B27

Stanovenie antigénu HLA-B27 prietokovou cytometriou

Pozn. Pre výpočet absolútných hodnôt je nutné stanoviť i absolútny počet leukocytov a dif. KO

Po dohode je možné vyšetriť širší panel aktivačných znakov, adhezívnych molekúl a diferenciačných znakov subpopulácií leukocytov.