Pokyny na odber vzoriek na biochemické vyšetrenia

Informácia pre pacienta / Pokyny pre odber vzorky moču / Močový sediment

Pokiaľ neurčí ordinujúci lekár ináč, vykonáva sa vyšetrenie z prvej rannej vzorky moču.

Príjem tekutín nemá byť počas noci nadmerný, aby nebol moč veľmi zriedený.

Pred odberom je nutná očista vonkajších genitálií vodou.

K vyšetreniu sa použije vzorka zo stredného prúdu moču.

U žien platí, že odber by mal byť vykonaný v období mimo menštruácie.

K biochemickému vyšetrenie moču je určená plastová skúmavka so žltým uzáverom, ktorú pacient dostane na ambulancii ordinujúceho lekára. Môže sa použiť aj iná čistá a suchá nádobka (v ktorej nebudú zbytky pôvodného obsahu). Objem má byť asi 10 ml.

Skúmavka musí byť čitateľne označená na štítku menom a rokom narodenie/ rod.číslom pacienta.

Interval od vymočenia do spracovania vzorky má byť do 1 hodiny, maximálne do 2 hodín.

Ak nie je možné dodržať uvedený čas, ku vzorke je treba pridať konzervačné činidlo – 1 – 2 kv.40% formalínu,1 – 5 kv. 10% thymolu v izopropanole (na 5 – 50 ml moču)

Kreatinín klírens súčasne s  Addisovým sedimentom

1./ Pred zberom si pripravte 2 nádoby /najlepšie plastové fľaše, dobre vymyté a opláchnuté čistou vodou/.

2./ Zber trvá 24 hod a je rozdelený na dve 12-hodinové frakcie – denný a nočný zber. Zber začína v určený deň presne o 6 hod. ráno, kedy sa naposledy dôkladne vymočíte do záchoda, NIE DO ZBERNEJ NÁDOBY! Od tejto doby močte len do prvej zbernej nádoby, do ktorej sa posledný raz vymočíte presne o 18 hod. Túto nádobu označte ako denný zber. Pokračujete zberom moču do druhej nádoby, do ktorej sa naposledy vymočíte ráno o 6hod.ráno.

Túto nádobu označíte ako nočný zber.

Pozor! Nezabudnite sa dôkladne vymočiť do zbernej nádoby pred každou stolicou. Ináč by došlo k nekontrolovanej strate moču.

3./Obe nádoby odneste hneď ráno po skončení zberu na pracovisko, ktoré vyšetrenie žiadalo.

Neraňajkujte, nakoľko Vám bude odobratá aj krv. Môžete sa napiť nesladeného čaju.

Kreatinín klírens, odpady minerálov a metabolitov

Platí rovnaký postup ako vyššie uvedené, len zber nie je rozdelený na dve 12-hodinové frakcie, ale celé 24-hodinové množstvo musí byť zmiešané spolu. Po odmeraní objemu sa priemerná vzorka /cca10ml/ doručí do ambulancie.

Addisov sediment

Pre zber moču na  vyšetrenie Addisovho sedimentu platí 12-hodinový nočný zber moču.

Dodržte:

Počas zberu nejedzte mimoriadne množstvo mäsa, nepodnikajte mimoriadne ťažkú fyzickú prácu, obmedzte príjem kávy a čaju. Počas vyšetrenia užívajte len tie lieky, ktorých nutné podávanie odporučil Váš lekár, ostatné lieky vynechajte.

Počas zberu je nutné dosiahnuť dostatočného objemu moču vhodným a rovnomerným príjmom tekutín. Za vhodný považujeme taký príjem tekutín, aby sa dosiahlo 1500 – 2000 ml moču u dospelého za 24 hod., t. z. že na každých 6 hod. zberu moču vypijete asi ¾ l tekutín.