Vyšetrenia Chlamýdií z urogenitálneho traktu

Vyšetrenie Ch. trachomatis z urogenitálneho traktu žien:

Imunofluorescenčná detekcia zo steru:

Ster musí byť odobratý tak, aby sme na jeho povrch zoškrabali čo najviac buniek, v ktorých sa Chlamydie nachádzajú. Dôkaz antigénu z takto získaného materiálu sa robí imunufluorescenčnou metódou pomocou protilátky značenej fluoresceínom.

Postup:
Pri odbere sterilným tampónom odstránime hlienovú zátku z cervixu. Potom dakrónovým tampónom urobíme výter z cervixu rotáciou počas 10 – 20 sekúnd. Tampón sa pri odbere nemá dotknúť vaginálnej steny. Po odbere tampón otrieme do okienka
podložného sklíčka určeného na imunofluorescenčný dôkaz. Po zaschnutí sklíčko vložte do priloženého sáčku a transportujte do laboratória.

PCR:

Metódy amplifikácie nukleových kyselín dokazujú prítomnosť baktérie v biologickom materiáli. Senzitivita je 90 – 95 %, špecificita viac ako 99 %. Podľa klinických šúdií PCR detekuje približne o 15 % viac chlamydióz ako kultivačné vyšetrenie. Vzhľadom na vysokú cenu vyšetrenia sa využíva ako kontrola po terapii chlamýdiových infekcií pri pretrvávaní klinických príznakov.

Výtery robíme sterilným tampónom dodaným spolu s odberovou skúmavkou z laboratória postupom podobným ako pri odbere na IF dôkaz. Tampón vytrepeme do média v odberovej skúmavke (vytrepávame maximálne 10 sekúnd). Následne tampón vyhodíme, skúmavku uzavrieme, označíme a zašleme hneď do laboratória. V opačnom prípade uskladníme
v chladničke pri teplote 4 °C.