Stanovenie protilátok proti Bordetella pertussis

Zmena metódy na nepriamu imunofluorescenciu (NIF).

Napriek vakcinácii v populácii pravdepodobne cirkulujú sporadicky oba agensy a je pravdepodobnosť sporadického výskytu ochorenia, ktoré môže uniknúť vzhľadom na podobnosť príznakov s inými etiologickými agensami. Titer protilátok vo vakcinovanej populácii kolíše individuálne i v čase. NIF je metóda použiteľná na verifikáciu prebehnutej infekcie. Stanovenie IgM protilátok môže byť zavádzajúce pre značnú nešpecifickosť a skríženú reaktivitu s inými agensami. Pre rozlíšenie postvakcinačnej a (post)infekčnej imunity môže slúžiť stanovenie špecifických IgA.

Metóda: Detekcia protilátok triedy IgG a IgA proti bunkám  Bordetella pertussis a parapertussis pomocou fluoresceinom značených antiHuIgX nonoklonálnych protilátok.

Interpretácia: Všeobecne titer postvakcinačných protilátok nepresahuje titer 100. Pri titroch vyšších ako 100 je indikované stanovenie IgA. Titer IgA vyšší ako 100 suponuje akútnu alebo recentnú infekciu. Interpretácia je súčasťou  záveru každého vyšetrenia