Špecifikácia protilátok proti Chlamydia trachomatis

Vysoká prevalencia chlamýdiových protilátok vyvoláva často diagnostické rozpaky, hlavne pri protrahovanej tvorbe IgA protilátok. Nález protilátok často nekorešponduje s dôkazom chlamýdií v biologickom materiáli ani vysoko citlivými molekulárno-biologickými metódami. Klinický obraz je často nešpecifický, protilátková odpoveď nastupuje so značným oneskorením Chlamýdie indukujú syntézu pozápalových cytokínov, čo vedie k chronickej fibroproduktívnej zápalovej reakcii a autoimunopatologickým procesom.

Metóda: Species špecifické rekombinantné povrchové proteíny a HSP60 (Chlamydia trachomatis) naviazané na membránu umožňujú určiť druhovo špecifické protektívne protilátky, a tým vo všeobecnosti suponovať recentnú infekciu. V prípade nešpecificity protilátok sa s veľkou pravdepodobnosťou jedná o anamnestické protilátky pravdepodobne pri kryptickej latentnej neproduktívnej infekcii.