Test aktivácie bazofilov

Bazofily majú kľúčovú úlohu v priamej hypersenzitívnej reakcii, kde sú exprimované primárnymi efektorovými bunkami. Bazofily exprimujú vysoko afinitný receptor pre IgE (FcεRI). Alergény navodzujú aktiváciu bazofilov prepojením ich povrchových IgE, čo vedie k uvoľneniu mediátorov a expresii aktivačných znakov na povrchu buniek.

Metóda stanovenia aktivácie bazofilov (BAT) po stimulácii antigénom – alergénom umožňuje dôkaz senzibilizácie sprostredkovanej IgE protilátkami  (reakcia I.typu). Využitie je predovšetkým v oblasti potravinových alergií a u poliekových reakcií, keď kožné príp. expozičné testy sú ťažko vykonateľné. Po inkubácii plnej krvi s alergénom je sledovaná expresivita aktivačného znaku CD63 na bazofiloch.  Bazofily sú detegované prostredníctvom IgE protilátok naviazaných na ich povrchu. Výsledok je vyjadrený ako % bazofilov exprimujúcich CD63 molekulu.

Senzitivita  špecificita testu:

Inhalačné alergény   91 – 93% 98 - 100%

kožné testy bezproblémové, indikácia menej významná, ojedinele pri diskrepancii klinického obrazu a výsledkom sIgE

Potravinové alergény   80 - 90%,

indikácia pri precitlivelosti na potraviny, ktoré často vyvolávajú alergické reakcie (oriešky, zeler, mrkva, ryby, vajce, pšeničná múka

Latex 80 – 90% 100%

stanovenie sIgE môže poskytovať  falošne negatívne výsledky, pretože pri naviazaní na pevnú fázu dochádza k strate niektorých nestálych alergénnych zložiek. Extrakty latexových alergénov sú hrubé extrakty bielkovín, čo môže byť príčinou niektorých nešpecifických reakcií v kožných testov i pri stanovení sIgE. Test BAT je považovaný v tomto prípade za vysoko spoľahlivý, reprodukovateľný s uspokojivou senzitivitou a vysokou špecificitou.

Hmyzí jed 100%

vyšetrenie by malo skvalitniť diagnózu na hmyzie jedy, v publikovanej literatúre vykazuje vysokú senzitivitu pri zachovaní vysokej špecificity.

Liekové alergie 50 – 64% 100%

betalactamové antibiotiká, svalové myorelaxancia, nesteroidné antireumatiká

BAT detekuje iba alergickú reakciu  skorého typu a reakcie na lieky sú sprostredkované i inými mechanizmami. Doterajšie výsledky udávajú nižšiu senzitivitu, pretože lieky majú nižšiu schopnosť aktivovať bazofily ako ostatné alergény. Okrem toho existuje i dávková závislosť aktivácie bazofilov, preto nedodržanie optimálnej dávky môže dávať falošnú negativitu testu.

Odber:  1-2 ml plná krv – heparinizovaná

Vyšetrenie je možné realizovať denne, po telefonickom dohovore