IgE špecificképrotilátky proti CCD

Novinka firmy Euroimmun pre testy špecifického IgE - typ EUROLINE - inhalačné, potraviny, atopia. Na výsledkovom liste sa okrem vyhodnotenia alergénov príslušnej skupiny vyhodnotí aj reakcia vyšetrovaného séra s CCD. Čo je CCD?

Z informačného letáku vyberáme:

"Mnohé alergény sú glykoproteíny. Obsahujú postranné reťazce z oligosacharidov, ktoré sú naviazané na proteínovú kostru týchto alergénov. V niektorých prípadoch vytvárajú pacienti protilátky proti týmto štruktúram. Štruktúra CCD je na obrázku 1. CCD sa môžu nachádzať vo veľkom množstve alergénov rastlinného a zvieracieho pôvodu. Na základe ich značnej štrukturálnej podobnosti je o nich známe, že spôsobujú silné skrížené reaktivity.

CCD Cross-reactive Carbohydrate Determinant

Hoci doposiaľ úplne nepoznáme význam špecifických protilátok triedy IgE namierených proti CCD, pokladajú sa vo väčšine prípadov za irelevantné pre diagnostiku a ako také komplikujú interpretáciu pozitívnych výsledkov špecifického IgE. Preto môže byť detekcia CCD užitočným prvkom, osobitne v situácii, keď pozitivita špecifického IgE sa nezhoduje s klinickým obrazom a môže slúžiť ako interpretačná pomôcka pri zhodnotení všetkých výsledkov laboratórnych testov.

Určenie IgE špecifických protilátok proti CCD môže byť užitočné v týchto prípadoch:

  • Klinické symptómy nie sú v zhode s výsledkami testov na špecifické protilátky IgE (napr. pozitivita testu na arašidy).
  • Pri pozitivite mnohých špecifických IgE na rastlinné potraviny.
  • Hypersenzitivita osôb trpiacich na peľové alergie voči latexu, bohatému na CCD, a to bez profesionálnej expozície,
  • Detekcia špecifických IgE protilátok proti včele alebo ose bez klinických symptómov alebo pozitívnej anamnézy.

dcc-content-image

Obr.1. Štruktúra CCD

Obr.2. Možné skrížené reaktivity s CCD