Oznámenie o vzniku novej spravodajskej povinnosti

Marec 2014

V zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 10/2014 Z. z. a §14 ods.1 písm. d) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky, sme povinní najneskôr do 15.2.2015 zaslať Národnému centru zdravotníckych informácií údaje o počte poistencov podľa jednotlivých členských štátov Európskej únie, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v Slovenskej republike a o spôsobe a výške platby za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

Prosíme Vás o zasielanie údajov priamo na žiadanke, kde uvediete typ poskytnutej zdravotnej starostlivosti občanovi členského štátu Európskej únie, ktorému bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v Slovenskej republike.Poskytnutá zdravotná starostlivosť:

  1. cezhraničná zdravotná starostlivosť
  2. potrebná zdravotná starostlivosť na základe predloženého EHIC preukazu alebo náhradného certifikátu
  3. zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu na základe predloženého preukazu s označením EÚ
  4. so súhlasom príslušnej inštitúcie iného členského štátu na základe predloženého formulára E112, PD S2, PD S3, formuláre E123, PD DA1

Presný rozsah a charakteristika zisťovaných ukazovateľov je uvedená v metodickom pokyne na vyplňovanie formulára k Ročnému výkazu o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti U(MZ SR) 1-01 za rok 2014, ktorý je umiestnený na webovej stránke www.nczisk.sk.