Preanalytika

ZÁSADY ODBERU VZORIEK BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU
- vždy treba odobrať typickú časť biologického materiálu, v ktorej sa predpokladá najviac hľadaných mikroorganizmov
- materiál je potrebné odoberať pred začatím liečby antimikrobiálnymi liekmi
-materiál odoberať sterilne, aby sa zabránilo kontaminácii nežiadúcimi baktériami
- odber materiálu v závažných prípadoch je vhodné opakovať, čím sa zvýši pravdepodobnosť dôkazu infekčného agens
- každú vzorku presne označiť a čitateľne vypísať sprievodný lístok
-materiál čo najrýchlejšie doručiť do laboratória
Za odber materiálu je zodpovedný ordinujúci lekár.

ODBER VÝTEROV NA BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETRENIE

Výter z tonzíl

Sterilným tampónom čo najdôkladnejšie otrieme povrch jednej i druhej mandle. Tampón sa nesmie dotknúť koreňa jazyka, preto je potrené jazyk stlačiť lopatkou. U pacientov po tonzilektómii vykonávame výter zo zadnej steny faryngu.

Výter z nosohltana
Robí sa vatovým tampónom na drôte, ktorého koniec po vytiahnutí zo skúmavky zahneme v dĺžke 2 -4 cm do 90 -110° uhla.
Po stlačení jazyka tampón zavedieme za zadný okraj mäkkého podnebia, hrot tampónu otočíme nahor a ním otrieme
sliznicu v klenbe nosohltana. Po odbere drôt sterilnou pinzetou vyrovnáme a tampón opatrne zasunieme do skúmavky.

Výter z nosa
Sterilným tampónom , ktorý zavedieme skrutkovitým pohybom do dolného nosového priechodu po spodine nosovej dutiny. Po vytiahnutí zavedieme tampón nahor do prednej časti nosovej dutiny.

Spútum
Odoberá sa ranné spútum nalačno . Pred odberom spúta si pacient dôkladne vypláchne ústa vodou a zhlboka zakašle.
Vykašľané spútum zachytí do sterilnej skúmavky.

Výter z ucha
Robíme opatrným skrutkovitým zavádzaním tenkého sterilného tampónu do vonkajšieho zvukovodu.

Výter zo spojivkového vaku

Spojivkový vak vytrieme skrutkovitým pohybom sterilného vatového tampónu po nadvihnutí mihalnice od očnej gule.
Naberieme sekrét, alebo materiál z vriedkov. Tampón vložíme do transportného média.

Výter z konečníka
Odoberáme najlepšie po stolici. Tampón zavedieme skrutkovitým pohybom do konečníka tak ďaleko, aby sa povrch tampónu znečistil stolicou. Tampón z konečníka opatrne otáčaním vytiahneme a vložíme do transportného média, ktoré je súčasťou odberovej súpravy

Gynekologické výtery
Robíme detoxikovaným tampónom za kontroly pošvovým zrkadlom. Podľa diagnózy odoberáme materiál zo zadnej pošvovej klenby, alebo z vonkajšieho ústia krčka maternice. Tampón odosielame v transportnom médiu.
Výter na Trichomonas vaginalis vykonávame vatovým tampónom, ktorý po odbere vkladáme do kultivačného média pre Trichomonas vaginalis
Výter na dôkaz Chlamydia trachomatis vykonávame dakrónovým tampónom, ktorý po odbere otrieme na podložné sklíčko pre chlamýdie.
Výter na Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum vykonávame tampónom dodaným spolu s transportným médiom z laboratória. Tampón po odbere vytrepeme do média, zahodíme ho a médium zasielame do laboratória.

Výter z uretry

Robíme detoxikovaným tampónom, ktorý pomalým otáčaním zasúvame do hĺbky 3 – 4 cm. Tampón vložíme do transportného média.
Pri výteroch na chlamýdie, mykoplazmy a ureaplazmy, trichomonády a gonokoky postupujeme spôsobmi uvedenými pri gynekologických výteroch.

Odber moča.
Moč vyšetrujeme kvantitatívnymi metódami. Zisťujeme počet mikróbov v 1ml nezriedeného moča – kvantitatívna bakteriúria.
Odoberá sa prvý ranný moč.
Pred odberom treba očistiť vonkajšie ústie močovej rúry a jej širšie okolie mydlom a vodou a potom slabým dezinfekčným roztokom / napr. Septonex /. Potom necháme prvý prúd moča pacientom vymočiť von. Do sterilnej skúmavky zachytíme stredný prúd moča v množstve 5 – 7 ml. U veľmi malých detí treba vyvolať reflex na spontánne močenie /Perezov reflex /.
Na odber možno použiť sterilné plastikové vrecko, ktoré pripevníme na genitálie po ich predchádzajúcom umytí mydlom a vodou. Vrecko treba ihneď po vymočení odstrániť. Ak nedôjde k vymočeniu do 30 min., treba celý postup opakovať s novým vreckom.

Odber krvi na vyšetrenie bakterémie
Baktérie sa z ložiska vyplavujú asi 1 hodinu pred začiatkom vzniku triašky a zvyšovania teploty.
Kontinuálna bakterémia je charakteristická pre bakteriálnu endokarditídu a intravaskulárne ložiská. Na odbery sú k dispozícii rôzne nádoby.
Kožu v mieste vpichu dezinfikujeme 70% alkoholom. Po odtrhnutí krytu uzáveru na odberovej nádobke dezinfikujeme povrch gumovej zátky. Detoxikovaným tampónom urobíme po dezinfekcii kože ster v mieste vpichu a zašleme spolu s hemokultúrou do laboratória.
Odoberieme vzorku krvi, vymeníme ihlu na striekačke a jej obsah umiestnime do nádobky. Po odbere nádobku premiešavame asi 3 min, aby sa krv nezrazila.
V prípade podozrenia na bakterémiu vyvolanú anaeróbnymi mikroorganizmami použijeme nádobku na hemokultiváciu anaeróbnych mikroorganizmov.
Odbery vzoriek robíme podľa teplotnej krivky a pri triaške. Prvú vzorku odoberieme na začiatku stúpania teploty.
Najvhodnejší je odber 1 hodinu pred očakávaným max. vzostupom teploty.
Druhú vzorku krvi odoberieme po hodine. Ak bola zahájená ATB terapia, odoberáme krv pred podávaním antibakteriálneho lieku. Nádobky so vzorkami krvi treba nechať do doby odoslania do laboratória pri izbovej teplote. Pozitívny výsledok, ako aj izoláciu a identifikáciu bakteriálneho kmeňa ako aj antibiotikogram hlásime telefonicky okamžite po získaní výsledku.

Odber likvoru na kultivačné vyšetrenie
Prísne asepticky lumbálnou punkciu sa napichne miešny kanál a z punkčnej ihly sa nechá samovoľne odkvapkať do sterilnej skúmavky likvor v množstve minimálne 1 ml / likvor nenaťahovať pod tlakom do striekačky!/ Po odbere sterilnú skúmavku s materiálom okamžite doručiť do laboratória.
Ak nie je možné likvor okamžite doručiť, je potrebné ho uskladniť pri izbovej teplote v tme.
Nikdy nedávame odobratý likvor do chladničky!

Materiál na anaeróbnu kultiváciu
1. Tekutý materiál odoberáme a posielame v injekčnej striekačke, z ktorej po nabratí materiálu
vytlačíme vzduch a koniec zapichneme do gumovej zátky a prelepíme proti odpadnutiu.
2. Výtery na detoxikovaných tampónoch umiestnime okamžite po odbere do transportného Amiesovho média s aktívnym uhlím a čo najrýchlejšie transportujeme do laboratória.
3. Časti orgánov a tkanív posielame v uzavretých skúmavkách rýchlym transportom do laboratória.

Odber hnisu, punktátov a exudátov
Robíme punkčnou ihlou do sterilnej skúmavky. Ak je materiál hustý, naberáme ho detoxikovaným tampónom po incízii steny dutiny abscesu a tampón umiestňujeme do transportného média. Odber hnisu a exudátov tam, kde je zavedená drenáž vykonáme tak, že voľný koniec drénu pred odobratím dezinfikujeme 70% etylalkoholom. Potom prvú časť hnisu necháme odtiecť alebo odoberieme injekčnou striekačkou. Na vyšetrenie odosielame až ďalšiu časť hnisu na tampóne v transportnom
médiu, alebo v sterilnej skúmavke.

Stolica na dôkaz antigénu Helicobacter pylori
Odoberáme stolicu do čistej odberovej nádoby (nesmie byť vodnatá, alebo odoberaná pri hnačke). Stolicu treba ihneď odoslať do laboratória, ak to nie je možné, uskladniť v chladničke pri 2-4°C max. 1deň.

Odber stolice na Rota, Adenovírusy, Norovírusy a dôkaz toxínu A,B Clostridium difficile
Odoberáme stolicu do čistej odberovej nádoby v objeme 1-3 ml. V prípade, že stolicu nezasielame ihneď do laboratória, vzorku uskladníme uskladniť v chladničke pri 4-8°C. Toto vyšetrenie nie je možné vykonať z tampónu z rekta.

Odber vzoriek na priamy dôkaz Chlamydia trachomatis
Odber vzoriek zo spojivkového vaku
Ak sú zasiahnuté obidve spojivky, materiál odoberáme najprv z menej postihnutého oka. Materiál odoberáme v poradí dolná spojivka, horná spojivka. Postup opakujeme 2 – 3 krát. Po odbere tampón otrieme do okienka podložného sklíčka určeného na imunofluorescenčný dôkaz. Po zaschnutí sklíčko vložíme do priloženého vrecúška a transportujeme do laboratória.

Odber vzoriek u žien
Pri odbere sterilným tampónom odstránime hlienovú zátku z cervixu. Potom dakrónovým tampónom urobíme výter z cervixu rotáciou počas 10 – 20 sekúnd. Tampón sa pri odbere nemá dotknúť vaginálnej steny. Po odbere tampón otrieme do okienka podložného sklíčka určeného na imunofluorescenčný dôkaz. Po zaschnutí sklíčko vložte do priloženého sáčku a transportujte
do laboratória.

Odber vzoriek u mužov
Pacient by nemal pred odberom močiť aspoň 2 hod.
Odber uretrálneho výteru robíme zasunutím dakrónového tampónu do hĺbky 2 - 4 cm a jeho rotáciou 10 - 20 sekúnd. Po odbere tampón otrieme do okienka podložného sklíčka určeného na imunofluorescenčný dôkaz. Po zaschnutí sklíčko vložte do priloženého sáčku a transportujte do laboratória
Odber moča na dôkaz Chlamydia trachomatis
Pred odberom nesmie pacient 2 hodiny močiť. Ideálna je vzorka prvého ranného moču. Odoberáme prvý prúd, kde je epiteliálnych buniek z močovej rúry. Moč zasielame do laboratória minimálne v objeme 10 ml.

Odber vzoriek na priamy dôkaz Chlamydia pneumoniae
Vyšetrovacou lopatkou zatlačíme na koreň jazyka a dakrónovým tampónom zotrieme sliznicu epiglotis. Získaný materiál otrieme na podložné sklíčko určené pre imunofluorescenčný dôkaz.
Podložné sklíčka na imunofluorescenčný dôkaz chlamýdií poskytuje zdarma laboratórium.

PARAZITOLOGICKÉ VYŠETRENIA
Stolica na parazitologické vyšetrenie
Čerstvú stolicu v objeme 3 – 5 ml /veľkosť orecha/ odoberáme 3-krát po sebe / optimálne obdeň /.Pri suspektnej amebióze je potrebné doručiť stolicu na vyšetrenie čo najrýchlejšie. Pri negatívnom laboratórnom náleze, ale príznakoch svedčiacich pre parazitózu je nutné opakovať vyšetrenie ešte 2 krát, vždy po 4 - 7 dňoch.

Perianálny zlep
K dôkazu vajíčok Enterobius vermicularis metódou podľa Grahama sa používa priehľadná lepiaca páska, ktorá sa pritlačí lepiacou stranou na perianálnu oblasť, ktorá nebola večer umytá a ráno hneď po prebudení sa urobí zlep.
Lepiaca páska sa po odbere prilepí na podložné sklíčko a odošle do laboratória.

Duodenálna šťava
Pred odberom sa odporúča pacientovi podať 40 ml 20% Mg SO4. Obsah duodéna v objeme 2 - 5 ml odberáme do sklenených, alebo plastových skúmeviek. Dodávame do laboratória do 2 hodín pri teplote 35 - 37° C /v termoske/.

Diagnostika článkonožcov
Červy a ich časti dodávame do laboratória v sklenených nádobách v natívnom stave, alebo vo fyziologickom roztoku.

MYKOLOGICKÉ VYŠETRENIA

Kožné šupiny sa odoberajú zoškrabnutím sterilným skalpelom po predchádzajúcom odmastení ložiska 70% alkoholom do sterilnej skúmavky. Materiál sa získava predovšetkým z okrajov ložiska na rozhraní zdravého a chorobne zmeneného tkaniva, kde s najväčšou pravdepodobnosťou predpokladáme najvyšší počet plne životaschopných elementov húb.
Z akútnych lézií s tvorbou pľuzgierov je treba získať ich povrchy odstrihnutím malými nožničkami, ako aj obsah pustulóznych pupencov treba odobrať vatovým tampónom.
Odber biologickej vzorky (šupiny) na dôkaz lipofilných kvasiniek je podobný ako pri podozrení na dermatofytózu, ale ložisko pred odberom neodmasťujeme etanolom. Vzorku treba doručiť do 24 hodín po odbere.
V ochlpenej oblasti sa odoberajú vlasy alebo fúzy epilačnou ihlou. Pozornosť treba venovať vlasom zmeneným, diskolorovaným a polámaným. Snažíme sa vždy získať folikulárnu časť vlasov. Odber strihaním vlasov nožnicami nad úrovňou pokožky je bezcenný a preto ho nevykonávame. Najvhodnejším miestom na získanie bazálnych častíc sú opäť okraje lézií.
Pri onychomykózach je potrebné získať častice zo spodnej steny nechtovej platničky súvisiacej s nechtovým lôžkom.
Po dôkladnom očistení nechtovej platničky 70 %-ným alkoholom odstrihneme distálny okraj nechta a odstránime detritus, ktorý je zachytený pod voľnou časťou nechtovej platničky (tento materiál nie je vhodný, obsahuje najmä baktérie a hubové saprofyty, jeho kultivácia vedie k nežiaducim kontamináciám a k falošným výsledkom). Pre záchyt dermatofytov je kultivácia odstrihnutých nechtov bezcenná, pretože ich elementy sa tu nenachádzajú. Na vyšetrenie sú najlepšie častice podnechtových hyperkeratóz. Sterilným skalpelom alebo malou sterilnou kyretou zoškrabeme keratínovú hmotu z dostupnej vnútornej časti nechtovej platničky na rozhraní chorej a zdravej časti nechta. Na vyšetrenie lézií v miestach genitofemorálnej oblasti, oblasť pod prsiami je možné použiť vatové tampóny. Tento spôsob odberu sa osvedčil predovšetkým ku kultivačnému dôkazu kandidóz. Kultivačný dôkaz mykotického agens môže byť do značnej miery ovplyvnený predošlou antimykotickou liečbou, poprípade chemoterapiou. Ak by boli prejavy dermatomykóz ošetrené lokálnymi antimykotikami, s odberom treba počkať 10 - 35 dní. Pri onychomykózach liečených perorálnymi antimykotikami je kontrolné vyšetrenie vhodné s časovým odstupom 6 týždňov až
3 mesiace po ukončení liečby.

MOLEKULÁRNO-BIOLOGICKÉ VYŠETRENIE

Výtery robíme špeciálnym sterilným tampónom, ktorý spolu s odberovou skúmavkou dodáva naše laboratórium.

Odber sa vykonáva tak ako na bakteriologické vyšetrenie (pokyny pre odber sú uvedené v časti Odber výterov na bakteriologické vyšetrenie).

Tampón vytrepeme do média v odberovej skúmavke (vytrepávame maximálne 15 sekúnd!). Následne tampón vyhodíme, skúmavku uzavrieme, označíme a čo najrýchlejšie zašleme do laboratória. V opačnom prípade uskladníme v chladničke pri teplote 4 °C max. 1 deň.
Spútum a vzorky z urogenitálneho traktu odoberáme do sterilných umelohmotných skúmaviek, ktoré označíme a čo najrýchlejšie zašleme do laboratória. V opačnom prípade uskladníme v chladničke pri teplote 4 °C max. 1 deň.
Pri odbere moču na dôkaz DNA Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorhoeae, Cytomegalovirus nesmie pacient pred odberom 2 hodiny močiť. Ideálna je vzorka prvého ranného moču. Odoberáme prvý prúd, kde je najviac epiteliálnych buniek z močovej rúry. Moč zasielame do laboratória minimálne v objeme 10 ml. Čo najrýchlejšie zašleme do laboratória. V opačnom prípade uskladníme v chladničke pri teplote 4 °C max. 1 deň.

IMUNOSÉROLOGICKÉ VYŠETRENIA
Venózny odber:
Odber na bežné vyšetrenia sa má robiť ráno nalačno, pacient môže piť malé množstvo čistej vody. Krv sa odoberá najčastejšie z periférnej žily v lakťovej jamke. Miesto sa asi 10 cm nad odberom jemne pritlačí. Koža sa pred vpichom dezinfikuje 70-80% etanolom, alebo 70% izopropanolom. Miesto sa po dezinfekcii nechá zaschnúť, pretože alkohol môže spôsobiť hemolýzu.
Odber sa robí ihlou, ktorej priemer zodpovedá priemeru žily. Rýchlosť odobratia krvi do vákuových skúmaviek je daná vákuom, pokiaľ sa odoberá do iných skúmaviek treba postupovať pomaly, aby nedošlo k poškodeniu buniek a k hemolýze.

Stanovenie citlivostí na antibakteriálne látky

Break – Point /BP/ - je kvalitatívne testovanie citlivosti. Udáva hraničnú koncentráciu (mg/l), pri ktorej sa testuje účinnosť antibiotika za definovaných in vitro podmienok. Hodnoty BP zohľadňujú prienik liečiva do tkanív a spôsob aplikácie. Interpretácia:
C - kmeň je citlivý – účinná hladina ATB v sére sa dosiahne pri bežnom dávkovaní
sC - kmeň je stredne citlivý – účinná hladina ATB v sére sa dosiahne len pri zvýšenom dávkovaní
U - kmeň je citlivý v moči – účinná hladina ATB sa dosiahne len v dolných močových cestách
L - kmeň je citlivý len pri lokálnej aplikácii uvedeného ATB
R - kmeň je rezistentný
MIC = Minimálna inhibičná koncentrácia (mg/l) - je kvantitatívne stanovenie citlivosti. Je najnižšia koncentrácia antibiotika,
ktorá inhibuje rast a rozmnožovanie testovaného mikroorganizmu za definovaných in vitro podmienok
MBC = Minimálna ibaktericídna koncentrácia (mg/l), - je najnižšia koncentrácia antibiotika, ktorá usmrtí 99,9% jedincov
testovaného kmeňa mikroorganizmu za definovaných in vitro podmienok
Voľba laboratórneho vyšetrenia citlivosti závisí od:
- predpokladaného pôvodcu
-klinickej diagnózy
- lokalizácie infekčného procesu
-veku pacienta
- požiadavky zasielajúceho zariadenia na testovanie citlivosti voči ATB