Preanalytika

Najčastejšími preanalytickými chybami pri hematologických vyšetreniach sú:
• Zvolenie nesprávneho typu odberovej skúmavky alebo ihly
• Zvolenie nesprávneho poradia pri odbere viacerých skúmaviek
• Nedostatočné premiešanie skúmaviek
• Nedostatočná naplnenosť skúmaviek
• Hemolýza vzorky
• Neskoré dodanie do laboratória
• Nesprávne označenie resp. neoznačenie vzorky

Pri vyšetrovaní vzoriek krvi na hematologické parametre je potrebné odobrať biologický materiál do skúmavky s príslušným antikoagulačným činidlom. Do skúmavky s EDTA (K2EDTA alebo K3EDTA) odobrať krv na vyšetrenie krvného obrazu a diferenciálneho rozpočtu leukocytov a do skúmaviek s citrátom (citrát s koncentráciou 3,2% alebo 3,8%) na vyšetrenie väčšiny hemostazeologických parametrov. Veľkú pozornosť je treba venovať poradiu skúmaviek pri odbere. Krv na vyšetrenie hemostázy sa má odoberať ako druhá v poradí- prvá skúmavka by mala byť skúmavka na sedimentáciu erytrocytov. Pri dlhšie trvajúcom odbere dochádza k aktivácii hemostázy a môžu sa skreslovať výsledky. Pri odbere do gélovej skúmavky pred citrátovou by sa gél mohol dostať do skúmavky s citrátom, kde by spôsobil falošne patologický výsledok koagulačných testov. Pri odbere skúmavky s EDTA pred odberom na biochemické testy by draslík, naviazaný ako draselná soľ kyseliny etyléndiamíntetraoctovej (EDTA), mohol spôsobiť falošne zvýšenú hladinu draslíka v sére. Preto sa odporúča dodržiavať nasledovné poradie skúmaviek pri odbere:
1. Krv na vyšetrenie krvných kultúr
2. Sedimentácia erytrocytov
3. Koagulácia
4. Sérum bez aditív
5. Sérum s gélom
6. Litium heparín
7. EDTA
8. Glykémia
9. Ostatné

Dôležité je, aby skúmavka bola optimálne naplnená, maximálna prípustná odhcýlka je ± 10%. Pokiaľ tento objem nie je dodržaný, môže nastať hemolýza, menia sa hladiny koagulačných faktorov (predĺženie koagulačných časov) a menia sa hodnoty krvného obrazu. Obsah každej skúmavky je nutné dôsledne premiešať pomalým otáčaním 5-10 krát, skúmavka na vyšetrenie hemostázy 3-5 krát.