Preanalytika

Laboratórne vyšetrenia delíme na 3 fázy:
• preanalytickú
• analytickú
• postanalytickú

Preanalytická časť sa významne podieľa na správnosti laboratórneho vyšetrenia a v celom procese zahŕňa viac než 50%. Je definovaná ako postupy a operácie od požadovania analýzy po zahájenie analyzovania vzorky, t.j. skladá sa z prípravy pacienta na odber, odberu biologického materiálu, jeho uskladnenia a transportu do laboratória.
Vlastná analytická časť je vykonávaná laboratóriom v súlade s postupmi správnej laboratórnej praxe /SLP/. Za najpodstatnejšie je treba zmieniť sa o nutnosti vypracovaného systému internej kontroly kvality a zapojenie laboratória do externej kontroly kvality. Tieto systémy výraznou mierou eliminujú chyby analytického postupu.
posledná časť- postanalytická má interdisciplinárny charakter spolupráce laboratórium - indikujúci lekár.
Ide o interpretáciu výsledkov stanovenia vo vzťahu k fyziologickým hodnotám a ku klinickému obrazu pacienta.
Rada faktorov preanalytickej fázy môže významným spôsobom ovplyvniť výsledok vyšetrenia, a preto je snahou tieto faktory eliminovať.
Preanalytický proces začína indikáciou požadovaného vyšetrenia a prípravou pacienta k odberu.

Faktory ovplyvňujúce preanalytickú fázu
• 1/ odber materiálu
• 2/ biologické vplyvy: - ovplyvniteľné
- neovplyvniteľné
• 3/ transport materiálu
• 4/ skladovanie materiálu

Odber materiálu

Najčastejšie chyby preanalytickej fázy sa týkajú odberu materiálu od pacienta a jeho označenie. Je nutná presná identifikácia biolog.materiálu, riadne označenie vzorky, aby nedošlo k jeho zámene
• Správne pripraviť a poučiť pacienta
• Postupovať správnou technikou odberu

Neovplyvniteľné faktory preanalytickej fázy

• Intraindividuálna variabilita,ktorej zložkou sú necyklické, nepredikovateľné variácie. Túto možno minimalizovať pomocou opakovaných odberov.
• Pohlavie, rasa, vek, gravidita
Rozdiely sú dané hlavne hormonálnym vybavením, svalovou hmotou...V dobe pohlavnej zrelosti môžu byť rozdiely maximálne, v rannom veku a v starobe sa môžu rozdiely znižovať.
Gravidita je mimoriadnym zdrojom mechanizmov, ktoré vedú k zmenám koncentrácií, aktivít, počtu komponent - napr. zmena produkcie hormónov, zvýšenie glomerulárnej filtrácie, zmena koagulácie, atď.

Ovplyvniteľné faktory preanalytickej fázy

• Fyzická záťaž – pred odberom biolog.materiálu
• Vplyv diéty, resp.hladovania
• Vplyv liekov
• Nadmorská výška: nad 3000m zvýšenie Ery, Htk, CRP, zníženie klírens kreatinínu, estriolu, renínu...
• Mechanická trauma: napr. zvýšenie PSA po vyšetrení prostaty, jazde na bicykli, CK, AST, ALT po svalovej traume...
• Stres: zvyšuje renín, aldosterón, somatotropín, katecholamíny, ACTH, kortizol, prolaktín a ďalšie hormóny. / Významný stres je aj prebudenie, pooperačný stres.../

Hlavné interferencie

• Lipémia
• Hemolýza
• Hyperbilirubinémia
• Interferencie endogénnych látok /chladové aglutiníny, kryoglobulíny, heterofilné protilátky, autoprotilátky../
• Liekové interferencie

Hemolýza je najčastejšia príčina ovplyvnenia laboratórnych vyšetrení, ktorá sa uplatní uvoľnením látok z hemolyzovaných erytrocytov i analytickou interferenciou vplyvom zmeneného zafarbenia séra, plazmy.
- ovplyvňuje stanovenie: ALP, ACP, AST, ALT, GMT, LD, bilirubín, cholesterol, ureu, fosfor, kreatinín, železo, bielkoviny, Na, K a iné
Lipémia – ovplyvňuje stanovenie LDL, CRP, IgA, IgG, IgM a iné

Pokyny pre odber a transport biologického materiálu na biochemické vyšetrenia

Odber vzoriek krvi
Venózny odber:
Odber na bežné vyšetrenia sa má robiť ráno nalačno, pacient môže piť malé množstvo čistej vody. Krv sa odoberá najčastejšie z periférnej žily v lakťovej jamke. Miesto sa asi 10 cm nad odberom jemne pritlačí. Koža sa pred vpichom dezinfikuje 70-80% etanolom, alebo 70% izopropanolom. Miesto sa po dezinfekcii nechá zaschnúť, pretože alkohol môže spôsobiť hemolýzu.

Odber z kapiláry:

Používa sa na stanovenie glukózy, alebo glukózového profilu. Robí sa z bruška prsta ruky alebo ušného lalôčka po hyperemizácii a dezinfekcii. Po pichnutí sterilnou lancetou sa odoberie potrebné množstvo krvi do skúmavky obsahujúcej antikoagulačné činidlo a inhibítor glykolytických enzýmov.

Odber vzorky moču:

Močový sediment
Pokiaľ neurčí ordinujúci lekár ináč, vykonáva sa vyšetrenie z prvej rannej vzorky moču.
Príjem tekutín nemá byť počas noci nadmerný, aby nebol moč veľmi zriedený.
Pred odberom je nutná očista vonkajších genitálií vodou.
K vyšetreniu sa použije vzorka zo stredného prúdu moču.
U žien platí, že odber by mal byť vykonaný v období mimo menštruácie.
K biochemickému vyšetrenie moču je určená plastová skúmavka so žltým uzáverom, ktorú pacient dostane na ambulancii ordinujúceho lekára. Môže sa použiť aj iná čistá a suchá nádobka (v ktorej nebudú zbytky pôvodného obsahu). Objem má byť asi 10 ml.
Skúmavka musí byť čitateľne označená na štítku menom a rokom narodenie/ rod.číslom pacienta.
Interval od vymočenia do spracovania vzorky má byť do 1 hodiny, maximálne do 2 hodín.
Ak nie je možné dodržať uvedený čas, ku vzorke je treba pridať konzervačné činidlo – 1 – 2 kv.40% formalínu,1 – 5 kv. 10% thymolu v izopropanole (na 5 – 50 ml moču)

Kreatinín klírens súčasne s Addisovým sedimentom

1./ Pred zberom si pripravte 2 nádoby /najlepšie plastové fľaše, dobre vymyté a opláchnuté čistou vodou/.
2./ Zber trvá 24 hod a je rozdelený na dve 12-hodinové frakcie – denný a nočný zber. Zber začína v určený deň presne o 6 hod.ráno, kedy sa pacient naposledy dôkladne vymočído záchoda, NIE DO ZBERNEJ NÁDOBY! Od tejto doby močí len do prvej zbernej nádoby, do ktorej sa posledný raz vymočí presne o 18 hod. Túto nádobu označí ako denný zber.
Pokračuje sa zberom moču do druhej nádoby, do ktorej sa naposledy vymočí ráno o 6hod.ráno.
Túto nádobu označí ako nočný zber.
3./Obe nádoby odniesť hneď ráno po skončení zberu na pracovisko, ktoré vyšetrenie žiadalo.
Pacient neraňajkuje, nakoľko mu bude odobratá aj krv. Môže sa napiť nesladeného čaju.

Klírens kreatinínu, odpady minerálov a metabolitov

Platí rovnaký postup ako vyššie uvedené, len zber nie je rozdelený na dve 12-hodinové frakcie, ale celé 24-hodinové množstvo
musí byť zmiešané spolu. Po odmeraní objemu sa priemerná vzorka /cca10ml/ doručí do ambulancie.

Addisov sediment

Pre zber moču na vyšetrenie Addisovho sedimentu platí 12-hodinový nočný zber moču.
Nutné dodržať:
Počas zberu nejesť mimoriadne množstvo mäsa, nepodnikať mimoriadne ťažkú fyzickú prácu, obmedziť príjem kávy a čaju. Počas vyšetrenia užívať len tie lieky, ktorých nutné podávanie doporučil lekár, ostatné lieky vynechať.
Počas zberu je nutné dosiahnuť dostatočný objem moču vhodným a rovnomerným príjmom tekutín. Za vhodný považujeme taký príjem tekutín, aby sa dosiahlo 1500 – 2000 ml moču u dospelého za 24 hod., tzn., že na každých 6 hod. zberu moču vypiť asi 3 l tekutín.